วิธีการอ่านตัวเลขหลักพัน

รู้แล้วแบ่งปัน:

ตัวเลขในหลักพัน คือตัวเลขที่อยู่ในตำแหน่งที่สี่ของจำนวนนับ ภาษาอังกฤษคือคำว่า thousand แปลว่า พัน หรือ เลขพัน การอ่านเลขในหลักพันก็อ่านตามตัวเช่นเดียวกับเลขหลักร้อย คือ เลขมีกี่พันก็อ่านตามจำนวนพันนั้น แต่ถ้าจำนวนหลักพันใดๆมีหลักร้อย หลักสิบ หลักหน่วยอยู่ด้วย ให้อ่านตามเรียงตามลำดับจากที่กล่าวไว้แล้วข้างต้น

ตัวอย่างเช่น

- จำนวนเต็มพันไม่มีเศษ : 7,000 =seven thousand=(เจ็ดพัน)

- จำนวนพันกับหลักหน่วย : 4,006=four thousand and six=(สี่พันหก)

- จำนวนพัน+หลักสิบ+หลักหน่วย : 3,051=three thousand and fifty one=(สามพันห้าสิบเอ็ด)

- จำนวนพัน+หลักร้อย+หลักสิบ+หลักหน่วย : 2,562=two thousand five hundred and sixty two=(สองพันห้าร้อยหกสิบสอง)

ตัวอย่างการอ่านตัวเลขหลักพันเมื่อเพิ่มขึ้นทีละหนึ่งหลักจากหลักหน่วย

จำนวนตามหลัก

คำอ่าน

พัน

ร้อย

สิบ

หน่วย

เท่ากับ

อ่านไทย

อ่านอังกฤษ

9

0

0

0

9,000

เก้าพัน

nine thousand

9

4

0

0

9,400

เก้าพันสี่ร้อย

nine thousand four hundred

9

4

2

0

9,420

เก้าพันสี่ร้อยยี่สิบ

nine thousand four hundred and twenty

9

4

2

7

9,427

เก้าพันสี่ร้อยยี่สิบเจ็ด

nine thousand four hundred and twenty-seven